NAZWA PROJEKTU

"Nowa perspektywa edukacji gimnazjalnej"

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2017 r. - 29.06.2018 r.

NAZWA BENEFICJENTA

Usługi Edukacyjne s.c.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych w miejsko-wiejskich szkołach gimnazjalnych gminy Grodków oraz gminy Olszanka (powiat brzeski, woj.opolskie): GP Nr 1 Grodków, PG Jędrzejów, ZS Olszanka (większość uczniów ze wsi). Projekt w całości skierowany jest do uczniów/uczennic i nauczycieli w/w szkół gimnazjalnych. Stopa bezrobocia w gminie na koniec VI 2015 r. wynosiła 14,9% w tym 53,6% bezrobotnych kobiet (dane z PUP). Większość bezrobotnych to rodzice uczniów w/w szkół. Dla uczniów pochodzących z tych rodzin uczestnictwo w projekcie to szansa na rozwój edukacyjny i społeczny. Uczniowie z obszarów wiejskich mają nierówny dostęp do usług edukacyjnych. Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez podniesienie jakości procesu kształcenia w w/w szkołach poprzez zwiększenie oferty rozwoju kompetencji kluczowych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, wyposażeniu szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne oraz wyrównanie szans edukacyjnych: 182 uczniów (90 dziewczyn, 92 chłopców) ze szkół gimnazjalnych w Grodkowie, Olszance i Jędrzejowie oraz 16 nauczycieli (14 kobiet,2 mężczyzn) z w/w szkół.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez zwiększenie oferty rozwoju kompetencji kluczowych, zmniejszenie dysproporcji, wyrównanie szans edukacyjnych poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualnej pracy z uczniem tj. rozszerzenie programów rozwojowych placówek o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczennic i uczniów oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) poprzez:
  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności
  • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
  • korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
  • korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń
  • kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania
  • kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty
  • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących: kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresieprzedmiotów przyrodniczych lub matematyki
  • korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego
  • kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy
  • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez: uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach

KWOTA DOFINANSOWANIA

764 732,80 zł